61 μόνιμοι σε ΕΛΤΑ και υπουργείο Οικονομικών


Η πρώτη προκήρυξη αφορά στην πρόσληψη 25 ΠΕ Χημικών στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών και η δεύτερη αφορά στην ενίσχυση των ΕΛΤΑ με 36 μόνιμους Διανομείς.

Ηδη στον διαγωνισμό του υπουργείου Οικονομικών ορίστηκαν τα άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 2643/1998 (μία θέση για ΑΜΕΑ και μία για τρίτεκνο) και πλέον η προκήρυξη πάει στο ΑΣΕΠ για έκδοση.

Η προκήρυξη θα γίνει με αντικειμενικά κριτήρια (μόρια), ενώ οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα Χημείας ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, καθώς και βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ενωσης Ελλήνων Χημικών.

Σε ό,τι αφορά τα ΕΛΤΑ, ο σχετικός διαγωνισμός 2Κ/2016 αναμένεται να σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο από μέρα σε μέρα.

Ολες οι θέσεις αφορούν την ειδικότητα των Διανομέων, για την οποία οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας, καθώς και να διαθέτουν άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορίας Α (σταδιακής πρόσβασης), η οποία να είναι σε ισχύ.


0 σχόλια