Τα προσόντα για τις μόνιμες προσλήψεις στα ΕΛΤΑ


Τα προσόντα για τις μόνιμες προσλήψεις στα ΕΛΤΑ με την 2Κ/2016 του ΑΣΕΠ Share Like us Tweet Follow us Plus One H προκήρυξη 1Κ/2016 για τις μόνιμες προσλήψεις στα ΕΛΠΤΑ αναμένεται να σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο από μέρα σε μέρα και με την σειρά του το ΑΣΕΠ θα ορίσει τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων.( Δείτε εδώ τις θέσεις στα ΕΛΤΑ με την 1Κ/2016 του ΑΣΕΠ).

Ολες οι θέσεις αφορούν την ειδικότητα των Διανομέων, για την οποία οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας, καθώς και να διαθέτουν άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορίας Α (σταδιακής πρόσβασης), η οποία να είναι σε ισχύ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της διανομής και να μην έχουν κώλυμα, κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα 9, καταδίκης, υποδικίας, δικαστικής συμπαράστασης.


0 σχόλια