Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας


Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της που εδρεύει στην Πάτρα.

Η ειδικότητα που ζητά η Εφορεία Αρχαιοτήτων είναι ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων η διάρκεια της σύμβασης είναι από την ημερομηνία υπογραφής της και όχι πέραν της 31-10-2015.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αλεξάνδρου Υψηλάντου 197, Τ.Κ. 26110 Πάτρα απευθύνοντάς τη στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, υπόψη κας Παναγιώτας Μάρκου (τηλ. επικοινωνίας: 2610 275070 εσωτ. 20)


0 σχόλια