Υποτροφίες σε Υποψήφιους Διδάκτορες από το Πανεπιστήμιο Πατρών


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «NOVEL SUSTAINABLE MARINE BIO-SURFACTANT – BIO-EMULSIFIERS FOR COMMERCIAL EXPLOITATION (MARISURF)», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και της πράξης «H2020 – Research & Innovation Action», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Γεώργιο Α. Σπυρούλια, Καθηγητή του Τμήματος Φαρμακευτικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει τρεις (3) υποτροφίες χρονικήςδιάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του Φυσικού ή του Οικονομικού.

Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που είναι:


  • απόφοιτοι των Τμημάτων Βιολογίας, Φαρμακευτικής, Χημείας, Φυσικής και
  • μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών (εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα που οδηγεί σε λήψη διδακτορικού), με γνώσεις συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο «Separation, purification, quantification and structural characterization of bio-surfactants/ bio-emulsifiers».

Επιπροσθέτως, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι:

Απαραίτητα προσόντα


  • Καλή γνώση των παρακάτω αντικειμένων
  • Παραγωγή, απομόνωση και ποσοτικοποίηση βιο-επιφανειοδραστικών παραγόντων με στόχο το βιοφυσικό χαρακτηρισμό και τη μελέτη μέσω φασματοσκοπίας NMR
  • Χρήση βιοαντιδραστήρα και μελέτη των πραγόντων ζύμωσης για την παρασκευή με υψηλή απόδοση βιο-επιφανειοδραστικών παραγόντων
  • Εφαρμογή όμο/ετερο-πυρηνικής πολυδιάστατης φασματοσκοπίας NMR υψηλής ανάλυσης για το δομικό χαρακτηρισμό βιο-επιφανειοδραστικών
  • Προηγούμενη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.
  • Πολύ καλή/Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με το Εργαστήριο Σχεδιασμού κ Προσομοίωσης Βιοδραστικών Μορίων Φαρμακευτικού Ενδιαφέροντος, του Τμήματος Φαρμακευτικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, στο τηλέφωνο 2610-962350-51, ή στο e-mail: G.A.Spyroulias@upatras.gr (link sends e-mail) (κος Γεώργιος Α. Σπυρούλιας).


0 σχόλια